Praktijk De Blauwe Vlinders

Kindertherapie, Systeem- en Gezinsbegeleiding

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Zorgaanbieder: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein van de jeugdhulpverlening. In dit geval betreft het een zelfstandige praktijk: De Blauwe Vlinders.
 • Cliënt: een natuurlijke persoon die zich tot een zorgaanbieder wendt of heeft gewend teneinde zorg te ontvangen dan wel deze reeds ontvangt. Hierna wordt gesproken van cliënt.
 • Overeenkomst: Het aanmeldingsformulier dat bij start wordt ingevuld en ondertekend.
 • Hulpverleningsplan: Het cliëntplan dat wordt opgesteld waarin aan de orde komen de algemene gegevens en situatie van de cliënt, de zorgen/klachten, doelen en evaluatie.
 • Zorgverlener: de voor De Blauwe Vlinders werkzame beroepsbeoefenaar die met de cliënt in het kader van de behandeling persoonlijk contact heeft.
 • Zorg of zorgverlening: De geboden hulpverlening in de vormen kindertherapie, systeembegeleiding en gezinsbehandeling.
 • Vertegenwoordiger: de (wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Ouders zijn de vertegenwoordiger van jeugdigen. Vanaf 12 jaar dient de jeugdige wel ook zelf in te stemmen met de hulpverlening.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met Praktijk De Blauwe Vlinders en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer (cliënt), voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Partijen kunnen niet afwijken van deze Algemene Voorwaarden tenzij dat in een individueel geval expliciet is overeengekomen en de afwijking niet in het nadeel is van de cliënt. Dergelijke afwijkingen dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.
 3. Opdrachtnemer (Praktijk De Blauwe Vlinders) zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever (cliënt): geen resultaatverplichting.

Artikel 3 Vertegenwoordiging

 1. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt handelingsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.
 2. De Blauwe Vlinders gaat ervan uit dat beide ouders/verzorgers akkoord gaan met de begeleiding/behandeling van het kind, alsook wanneer de ouders gescheiden zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nadrukkelijk en hoofdzakelijk bij de ouder die het kind aanmeld voor de hulp/therapie en De Blauwe Vlinders kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 4 Algemene Informatie

 • Tarieven:

De tarieven zijn te vinden op de website: www.deblauwevlinders.nl. Vooraf of bij het eerste contact (de intake) deelt opdrachtnemer de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

 • Trajectduur:

Bij de intake wordt afgesproken of de cliënt per sessie wil  kijken en betalen of vooraf een traject wil vastleggen bestaande uit de intake, een x aantal sessies en de evaluatie. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij bij vastgestelde trajecten anders overeengekomen. Tijdens een evaluatie kan alsnog besloten worden het traject te verlengen.

 • Stoppen met de hulpverlening:

De hulpverlening stopt in principe in overeenstemming tussen cliënt en zorgaanbieder. Dit wordt gezamenlijk besproken en besloten. De cliënt kan ten alle tijden ook zelf beslissen te willen stoppen met de hulp. De zorgaanbieder( De Blauwe Vlinders) kan gedurende het traject ook tot een beslissing komen, als bijvoorbeeld de hulp onvoldoende toereikend is en er andere zorg nodig is, om een doorverwijzing te doen.

 • Materialen:

Alle materialen die ingezet worden t.b.v. de hulpverlening/ therapie zijn eigendom van De Blauwe Vlinders en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

Artikel 6 Zorg-specifieke informatie

De zorgaanbieder (De Blauwe Vlinders) en cliënt bepalen in onderling overleg welke zorg het beste bij de cliënt past en wisselen informatie uit, die relevant is voor de zorg.

In ieder geval wordt besproken:

1.  Klachten, zorgen, eventuele diagnose

2.  Hulpvraag, doelen en mogelijke hulpvormen

3.  De naam en discipline van (eventuele) andere betrokken zorgverleners en/of doorverwijzers

4.  Ervaring met eerder betrokken zorgverleners

5.  Afspraken met betrekking tot hoeveel sessies en wanneer de evaluatie te plannen.

Bovenstaande informatie wordt samengevoegd in een hulpverleningsplan.

Artikel 7 Zorgdossier

Het zorgdossier bevat het volgende: het aanmeldingsformulier, het hulpverleningsplan, rapportages van contacten, e-mails en eventuele informatie van andere betrokken hulpverleners. Indien de cliënt dit wenst kan hij/ zij bovenstaande schriftelijk opvragen.

Artikel 8 Privacy

 1. De Blauwe Vlinders hanteert een privacyreglement met betrekking tot de verwerking van gegevens van cliënten.
 2. Hulpverleningsplannen worden gemaild via een beveiligd mailsysteem of persoonlijk meegegeven op papier.
 3. De informatie die u deelt met De Blauwe Vlinders is vertrouwelijk en kan niet worden gedeeld met derden zonder toestemming. Indien de cliënt schriftelijk toestemming geeft hiervoor kan dit wel.
 4. Bij kindertherapie geld ook dat er sprake is van privacy. Relevante informatie vanuit het kind, dat van belang is voor het proces/ de hulpverlening wordt wel gedeeld met ouders. Tevens bij zorgelijke zaken zal De Blauwe Vlinders dingen bespreekbaar maken. Afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden van het kind wordt bekeken of dit samen gedeeld kan worden met ouders.

Artikel 9 Kwaliteit van de zorg

1. Praktijk De Blauwe Vlinders levert verantwoorde zorg op basis van goed zorgverlener-schap.

2. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt en tegelijkertijd borg staat voor de veiligheid van cliënten en zorgverleners.

3. Als norm voor goed zorgverlener-schap gelden vooral de gedragsregels van de verschillende beroepsgroepen, normen ontleend aan de laatste stand van de wetenschap en zorgaanbieder alsmede algemeen aanvaarde uitgangspunten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer (De Blauwe Vlinders) is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever (cliënt) heeft genomen.
2. Opdrachtgever is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

3. De opdrachtnemer stelt geen diagnoses en schrijft geen medicatie voor. Hiervoor moet u bij een (medisch) specialist zijn zoals een (huis) arts of psychiater.
4. De hulp kan nooit een medisch advies van een arts of een andere medische deskundige vervangen.

Artikel 11 Veiligheid

1. Praktijk De Blauwe Vlinders draagt zorg voor de veiligheid van de infrastructuur en faciliteiten inclusief brandpreventie en hygiëne.

2.  Praktijk De Blauwe Vlinders zorgt ervoor dat het gebouw goed toegankelijk is.

3. Agressie, alcohol- en of drugsgebruik (vooraf en) gedurende afspraken wordt niet getolereerd.

4. Indien u na herhaaldelijk de verantwoordelijkheden uit de overeenkomst niet nakomt en aangesproken te zijn hierop het gedrag niet verandert kan dit leiden tot een zodanige situatie dat het langer voortduren van de overeenkomst in redelijkheid niet langer van de zorgaanbieder kan worden gevergd.

Artikel 12 Verplichtingen ten aanzien van afspraken

1. Als de hulp plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt De Blauwe Vlinders ervoor dat voor de cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de hulp zal plaatsvinden. Indien u naast de mondeling gemaakte afspraken een bevestiging wil per mail is dat mogelijk.

2. De Blauwe Vlinders houdt bij het plannen van afspraken zoveel als mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van de cliënt.

3. Indien de cliënt een gemaakte afspraak niet kan nakomen, moet deze minimaal 24 uur van tevoren worden geannuleerd, tenzij zwaarwichtige redenen (overlijden, ziekenhuisopname) zich daartegen verzetten. Indien de cliënt niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) de afspraak annuleert, is De Blauwe Vlinders gerechtigd om aan de cliënt de volledige kosten van de sessie in rekening te brengen.

4. Indien een afspraak vanuit De Blauwe Vlinders zelf, vanwege specifieke redenen niet door kan gaan, zijn er uiteraard geen kosten. Er wordt dan gekeken naar het omzetten van de afspraak in bijvoorbeeld beeldbellen of de afspraak wordt verzet naar een andere dag/ tijdstip. 

Artikel 13 Andere zorgverleners

1.  Bij start wordt overlegd of er andere zorgverleners betrokken zijn en of het wenselijk  en van belang is afstemming te hebben. Indien bij de zorg voor de cliënt sprake is van betrokkenheid van meerdere zorgverleners, al dan niet binnen dezelfde zorgaanbieder, worden er tussen de zorgverleners afspraken gemaakt over verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

2. De kosten voor overleg met andere zorgverleners zijn voor de cliënt. Zie tarieven op de website: www.deblauwevlinders.nl 

3. Bij doorverwijzing door bijvoorbeeld een huisarts, consultatiebureau of andere zorgverlener wordt overlegd met de cliënt of zij op de hoogte mogen worden gebracht van de start van de hulpverlening en het einde. Tevens of zij inhoudelijk informatie mogen en wensen te ontvangen.

Artikel 14 Betaling

1. De cliënt is De Blauwe Vlinders de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen hulp. De cliënt dient de facturen zelf direct te betalen aan De Blauwe Vlinders.

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van facturen bij de zorgverzekering als hij/zij in aanmerking komt voor vergoeding.  De Blauwe Vlinders is er niet aansprakelijk voor of u wel of geen vergoeding ontvangt. U dient dit zelf goed na te checken alvorens u start als u vergoeding wil krijgen.

3. Facturen dienen binnen 7 dagen betaald te zijn. Bij betaling per sessie ontvangt u na iedere sessie een factuur. Bij een vooraf bepaald traject met vaste kosten, betaald u de totale kosten na de intake (binnen 7 dagen).

3. De Blauwe Vlinders stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid, binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering, alsnog te betalen.

4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is de zorgaanbieder gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

5.Mocht u niet voldoen aan de betalingsverplichting kan de Blauwe Vlinders (tijdelijk) beslissen de hulp stop te zetten tot hieraan voldaan is.

Artikel 15 Nazorg

1. Indien de cliënt nazorg wenst wordt dit besproken tijdens de evaluatie en bekeken welke vorm passend is.

2.Bij het beëindigen van de overeenkomst spannen De Blauwe Vlinders en de cliënt zich in om in onderling overleg tijdig de randvoorwaarden te regelen die nodig zijn voor het stoppen met de hulpverlening en/of de nazorg.

Artikel 16 Klachten

1.Bij ontevredenheid of klachten is stap 1 dat De Blauwe Vlinders en cliënt met elkaar in gesprek gaan om tot een oplossing te komen.

2.De Blauwe Vlinders beschikt over een op de wet gebaseerde regeling voor de opvang en afhandeling van officiële klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.  3. De Blauwe Vlinders is geregistreerd via de beroepsvereniging BATC bij CAMCOÖP, een erkende Wkkgz geschillencommissie, een erkende beroepsorganisatie en een tuchtcollege voor complementaire zorg.

3. Officiële klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel als mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Blauwe Vlinders, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

4. Bij De Blauwe Vlinders volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval wordt getracht binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst, afgehandeld. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling.

Privacy Statement

Uw privacy

Voor een goede behandeling/begeleiding is het noodzakelijk dat Praktijk De Blauwe Vlinders, als uw therapeut/hulpverlener, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over het traject.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw traject noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Praktijk De Blauwe Vlinders heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als Praktijk De Blauwe Vlinders vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult